bijgewerkt op 28 juli 2022
   
   
Bewonerscommissie HKT
Heemskerkstraat • De Kempenaerstraat • Talmastraat

   ROTTERDAM
DE BEWONERSCOMMISSIE
   
Bewonerscommissie HKT (Heemskerk-Kempenaer-Talmastraat) is opgericht op 20 maart 2019, in reactie op het ingrijpende renovatieplan van woningcorporatie Vestia. Wij komen op voor de belangen van alle Vestia-huurders van het HKT-blok. Onze drie hoofddoelen zijn:
  • Recht op terugkeer in het HKT-blok
  • Een redelijke verhuis- en terugkeerregeling, zowel in financieel als praktisch opzicht
  • Invloed op het bouwkundige deel van het renovatieplan
Wij zijn een huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet. Qua rechtsvorm zijn wij een informele vereniging.
[menu]

STAND VAN ZAKEN
   
Mei 2022: na bijna drie jaar onderhandelen met Vestia is het Sociaal Plan klaar. Ook de woningplattegronden zijn inmiddels uitgewerkt. Lees Nieuwsbrief 17. Het Sociaal Plan is in de vorm van een map verspreid onder de huurders. Een digitale versie vind je hier.
   
Het aanvankelijke renovatieplan is door onze bemoeienis verbeterd, zowel in bouwkundig, volkshuisvestelijk als sociaal opzicht. Bouwkundig scoort het nieuwe plan met name op het gebied van energiezuinigheid en het realiseren van meer woonoppervlak hoger dan het aanvankelijke plan. Bovendien wordt het woningbestand gedifferentieerd: in de Heemskerkstraat zullen gezinswoningen worden gerealiseerd, terwijl in de De Kempenaerstraat en de Talmastraat de woningen worden onderverdeeld in iets grotere en een iets kleinere typen (verschil ± 3 tot ± 9 vierkante meter woonoppervlak). Wij vinden dit in volkshuisvestelijk en sociaal opzicht beter. Het betekent tevens dat ook grotere huishoudens na de renovatie terug kunnen keren.
 
In de onderhandelingen over het sociaal plan heeft de bewonerscommissie door haar vasthoudendheid onder andere afgedwongen dat het overgrote deel van de benedenwoningen in de De Kempenaerstraat en de Talmastraat in de sociale sector blijft, en dat iedere bewoner die wil terugkeren een persoonlijke terugkeergarantie krijgt. Voor terugkerende huurders met een laag inkomen zullen de huren worden verlaagd tot de huurtoeslaggrens. Voor terugkerende huurders met een middeninkomen zullen maatwerkregelingen moeten worden getroffen.
   
Het Sociaal Plan en de woningplattegronden zijn het resultaat van langdurig onderhandelen en, uiteindelijk, samenwerken met Vestia. Beide partijen hebben water bij de wijn moeten doen. Wij denken dat dit resultaat, gegeven de huidige omstandigheden, het best haalbare is.
   
Pijnlijk voor ons is dat behoud van het originele karakter van de woningen voor het noodlijdende Vestia geen optie is. Achter de voorgevels zal na de renovatie niets nog herinneren aan de klassieke en-suite kamers die nu deels nog bestaan. Achter de gevels zal erfgoed verdwijnen. Op kleine schaal is dit het zoveelste voorbeeld van de culturele kapitaalvernietiging waar Rotterdam in grossiert.
   
Over de Woonvisie Rotterdam
   
Op 27 oktober 2021 stond in de
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de Gemeenteraad de voortgangsrapportage over de Woonvisie op de agenda. De Woonvisie is de bevolkingspolitiek van de Gemeente Rotterdam. Namens de bewonerscommissie heeft Hans Boersma op verzoek van Recht op de Stad ingesproken op deze vergadering. Je kunt dit hier terugkijken (vanaf ± 1:14:00), en hier zowel de spreektekst als een uitgebreidere versie daarvan teruglezen. Beide versies zijn aan de commissiestukken toegevoegd.
   
In het kader van de Woonvisie heeft het stadsbestuur geheime afspraken gemaakt met diverse woningcorporaties, waaronder Vestia. Het gaat om
afspraken over het verminderen van het aantal sociale huurwoningen. Dagblad010 heeft deze geheime afspraken in handen gekregen en gepubliceerd. Je kunt ze hier lezen. Het HKT-blok wordt in deze stukken niet in genoemd, wat verklaart dat Vestia de bewoners van het HKT-blok veel verder tegemoet kan komen dan de bewoners van bijvoorbeeld de Tweebosbuurt of Patrimonium's Hof, vooral wat betreft de mogelijkheid tot terugkeer na de renovatie.
[menu]

ACHTERGROND
   
Vestia wil de 61 sociale-huurwoningen in het HKT-blok renoveren en op de zolderetages extra woningen realiseren. Het gaat daarbij om hoogrenovatie: achter de gevel is feitelijk sprake van sloop en nieuwbouw. Vanwege de geheel nieuwe woningen wil Vestia de huurovereenkomsten opzeggen. Aanvankelijk zouden niet alle bewoners na de renovatie kunnen terugkeren. De nieuwe woningen zouden alleen nog voor één- of tweepersoonshuishoudens bestemd zijn. De beoogde nieuwe huren liggen tegen de maximale sociale huur. Vestia wilde aanvankelijk in principe van alle benedenwoningen vrije-sectorwoningen maken.
   
Na eerst links en rechts advies te hebben ingewonnen, met name op juridisch en bouwkundig gebied, hebben wij architectenbureau KBnG ingeroepen als externe expert. Vestia is hier na enige aarzeling mee akkoord gegaan. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw renovatiemodel dat door beide partijen als verbetering is bestempeld. Alle huurders die dat willen zullen in principe kunnen terugkeren.
   
Vestia heeft erkend dat zij in het begin onvoldoende rekening heeft gehouden met de bewoners. Door de vastberaden en constructieve opstelling van de bewonerscommissie heeft Vestia op zeker moment haar tunnelvisie losgelaten.
   
Een uitgebreide toelichting lees je in ons gekwalificeerd advies aan Vestia van april 2020.

[menu]

NIEUWSBRIEVEN
   
Nieuwsbrief 17 (mei 2022)

Nieuwsbrief 16 (april 2021)

Nieuwsbrief 15 (januari 2021)

Nieuwsbrief 14 (augustus 2020)

Nieuwsbrief 13 (juni 2020)

Nieuwsbrief 12 (november 2019)

Nieuwsbrief 11 (november 2019)                        

Nieuwsbrief 10 (oktober 2019)

Nieuwsbrief 9 (september 2019)

Nieuwsbrief 8 (september 2019)

Nieuwsbrief 7 (augustus 2019)

Nieuwsbrief 6 (augustus 2019)

Nieuwsbrief 5 (juli 2019)

Nieuwsbrief 4 (juli 2019)

Nieuwsbrief 3 (juni 2019)

Nieuwsbrief 2 (mei 2019)

Nieuwsbrief 1 (april 2019)

Nieuwsbrief 0 (maart 2019)

Oproep (maart 2019)

[menu]

GEKWALIFICEERD ADVIES BEWONERSCOMMISSIE HKT (april 2020)
   
Een bewonerscommissie heeft adviesrecht. Op 16 april 2020 hebben wij ons zogeheten gekwalificeerd advies uitgebracht over het aanvankelijke renovatieplan van Vestia. Je kunt dat advies hier lezen.
Op 8 mei 2020 volgde de reactie van Vestia. Die reactie vind je hier.
[menu]

RENOVATIEMODELLEN ARCHITECTENBUREAU KBnG (november 2019)
   
Behalve adviesrecht heeft een bewonerscommissie ook het recht om externe expertise in te roepen. Op onze uitnodiging heeft architectenbureau KBnG het aanvankelijke renovatieplan van Vestia kritisch bekeken en in overleg met ons en Vestia twee alternatieve renovatiemodellen ontwikkeld: Model 1+ en Model 3. Die kun je hier bekijken. Model 1+ (beperkte renovatie) is inmiddels afgevallen, Model 3 is de voorkeursvariant van Vestia geworden. Hun aanvankelijke renovatieplan stond bekend als Model 2.
[menu]

RENOVATIEVARIANT 33 BEWONERSCOMMISSIE HKT (januari 2020)
   
In reactie op de renovatiemodellen van KBnG hebben wij zelf een variant ontwikkeld op Model 3: Variant 33. Vestia vindt de extra kosten hiervan te hoog, maar heeft toegezegd enkele belangrijke elementen van Variant 33 over te zullen nemen in de uiteindelijke versie van Model 3. De bewonerscommissie heeft nog steeds een voorkeur voor Variant 33 en blijft ernaar streven hier zo dicht mogelijk bij uit te komen.
[menu]

AANVANKELIJK RENOVATIEPLAN VESTIA (maart 2019)
   
Hoe het aanvankelijke renovatieplan door Vestia aan de bewoners werd gepresenteerd kun je in deze brochure teruglezen. Daarnaast hield Vestia op 13 mei 2019 deze presentatie voor de bewoners. Wat hierbij vooral opvalt is de hoofdboodschap: de huidige huurders moeten vertrekken. Dit heeft mede geleid tot de oprichting van de bewonerscommissie.

HET HKT-BLOK
   
Het HKT-blok in de Rotterdamse wijk Bergpolder is in 1933 gebouwd door architect Dirk Dürrer (1892-1970). Je kunt het HKT-blok hier op de kaart vinden. Vestia is eigenaar van 61 sociale-huurwoningen in de oostelijke helft van het blok
. De renovatieplannen gaan dus feitelijk over de helft van het woonblok.  
   
In de renovatieplannen blijft de originele gevel behouden, maar daarachter worden nieuwe woningen gebouwd. De fundering, de tussenmuren en de vloerbalken worden hergebruikt. De woningen zijn sinds de oplevering in 1933 of 1934 nooit grootschalig gerenoveerd. Dit betekent dat een beperkte of respectvolle renovatie voor het noodlijdende Vestia financieel niet haalbaar is. Achter de gevels zal dus erfgoed en kapitaal verdwijnen: bewaard gebleven marmeren schouwen, paneeldeuren, geprofileerde deurposten, schuifdeuren met glas-in-lood, sierlijsten, inbouwkasten. Opmerkelijk, in het licht van de populariteit van juist dit type woningen, en schrijnend voor een stad als Rotterdam die door oorlogsgeweld en eigen kortzichtigheid toch al zo arm is aan historisch erfgoed. Dit heeft ons bewogen tot het bedenken van Variant 33.
[menu]

LINKS
 
Het HKT-Blok in de publiciteit:

Artikel Vestia pakt Bergpolder hard aan (18 maart 2019, Dagblad 010)

Video oprichtingsvergadering (20 maart 2019, geWOON wijk-tv)

Artikel Bewoners Bergpolder zijn boos en voelen zich afgedankt, interview met commissieleden Karin van Etten en Mira Knikkenberg (27 maart 2019, De Havenloods)

Video Talmablok in actie, interview met commissielid Vera Godijn (31 maart 2019, blog Kees Jonker)

Video bewonersvergadering (9 april 2019, geWOON wijk-tv)

Video reactie Huurdersraad Vestia tijdens bewonersvergadering (9 april 2019, blog Kees Jonker)

Artikel Hoe het voelt als de stad je uitspuugt, interview met commissielid Vera Godijn (12 april 2019, De Correspondent)

Artikel Talmablok in de steek gelaten (30 april 2019, Dagblad 010)

Artikel We worden feitelijk de stad uitgejaagd, brief aan burgemeester Aboutaleb door commissielid Hans Boersma (3 mei 2019, De Havenloods). Reactie: geen.

Artikel Een achterhaald begrip (18 mei 2019, blog Kees Jonker)

Artikel Jullie wonen gewoon te goedkoop, interview met commissielid Hans Boersma (juli 2019, Wijkkrant Liskwartier en Bergpolder)

Video protestlied We zijn al thuis door commissielid Inge Bonthond (15 september 2019)

Video reportage protestlied We zijn al thuis (15 september 2019, Rijnmond tv)

Video Hoe gaat het met het Talmablok? (15 oktober 2019, geWOON wijk-tv)

Artikel Het gaat om mensen, niet om stenen,  interview met commissielid Vera Godijn (6 november 2019, NRC Handelsblad)

Video Bewoners van het Talmablok bezoeken de architect (26 november 2019, geWOON wijk-tv)

Facebook:


Zusterorganisaties in Rotterdam:
De Rotterdamse woningpolitiek:
Vestia:
Algemeen nuttig:

De Overlegwet (de wet op het overleg tussen huurders en verhuurder)

Hoe praat ik mee over beslissingen van de verhuurder van mijn woning? (Rijksoverheid)

Gratis rechtspersoon (Van Knippenberg Advocaten over de informele vereniging als rechtsvorm)

De Woonbond

[menu]

CONTACT

Vragen of opmerkingen zijn welkom op hkt@deds.nl.
[menu]

   


Bewonerscommissie HKT 2019-2022